Møte referat Årsmøte

 

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Styrets formann ønsket velkommen. Innkallingen er annonsert på SBFs hjemmesider, men innkalling på mail var sendt ut med kort varsel. Ingen hadde noe innsigelser til dette.

Vedtak: Årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.

Styrets formann foreslo seg selv som møteleder og Ragnar Skjølingstad som referent.

Vedtak:

Knut Thorkaas ble valgt som møteleder.

Ragnar Skjølingstad ble valgt som referent.

Sak 3: Årsmelding.

Årsmeldingen ble gjennomgått som følger:

Medlemmer

Antall betalende medlemmer i 2013 er 89. Omtrent en halvering fra 2012 som var en halvering fra antallet årene før. Formann forklarte årsaker, administrativ oppfølging, samt en utfordrende og turbulent styresituasjon generelt i året 2013.

Rekruttering

Nybegynnerutstyr

Gammelt skal selges og nytt skal anskaffes.

SBF har to følgebåter som skal selges.

Kurs:

Det har vært god oppslutning om nybegynnerkurs i regi av SBF. Dette bidrar vesentlig til klubbens økonomi.

Juniorgruppen

Juniorgruppen har ikke fungert i 2013. Noen har sluttet uten at det kommer nye til. Foreldreinnsats er viktig for at dette skal fungere. I 2014 vil SBF fokusere på å få en fungerende juniorgruppe.

Regatta

Klubben har arrangert vellykket norgescup i Formula. Slalom og wave regattaer ble avlyst pga. vær.

Klubbhus

Det har vært jobbet med saken i forhold til Sola kommune. Siste søknad ble avslått med løfte om nytt forslag fra kommunen. Slikt forslag har ikke kommet ennå, men arbeidet fortsetter i 2014.

Båter

SBF har to følgebåter. En Rib med 40 hk påhenger pluss n liten jolle. Det har vært utfordringer med feil og reparasjoner av 40 hesteren. Påhengeren til jolla ble stjålet etter innbrudd på naustet.

Styre

2013 har vært et turbulent år, og uforutsette hendelser har medført at ikke alle styrets oppgaver har vært ivaretatt optimalt.

Økonomi.

Klubben har god økonomi. Det ble ikke utarbeidet godkjent regnskap i 2012. Dette er en forutsetning for å kunne søke om offentlig støtte av ulik art.

Det var ingen spørsmål/kommentarer til årsberetningen.

Vedtak:

Årsberetning for SBF godkjennes.

Sak 4: Regnskap

Regnskap for 2013 er utarbeidet og ble framlagt på møtet og gjennomgått punkt for punkt av møteleder. Foreløpig regnskap viser et overskudd på 16093.

R
egnskapet er ikke revidert, dette vil bli gjort så fort som mulig.

Det ble stilt spørsmål om noen enkelt poster, leie av naust og betaling av drivstoff. Leie er ikke betalt de siste to år. Ubetalt leie er budsjettert for 2014. Drivstoffkostnader er lagt ut av enkeltmedlemmer og skal også dekkes på 2014.

Vedtak:

Årsregnskapet må revideres før godkjenning.

Sak 5: Budsjett.

Budsjettet ble gjennomgått punkt for punkt av møteleder. Det er budsjettert med et underskudd på ca 20000 kr for 2014. Underskuddet er forsvarlig ettersom klubben har som formål å stimulere aktivitet og har midler til det.

Vedtak:

Busjettet ble godkjent uten innsigelser.

Sak 6: Årsplan for 2014.

Møteleder gikk gjennom årsplan som inneholder tidfesting av treninger, samt offisielle- og lokale regattaer i tillegg til andre arrangement som klubben planlegger å gjennomføre i 2014.

Klubben er 30 år i 2014. Dette bør markeres. Planen er et arrangement der tidligere medlemmer inviteres, og muligens utstyr fra de tidlige årene blir vist fram.

Vedtak:

Årsplan ble godkjent.

Sak 7: Fastsettelse av kontingent

Møteleder foreslår at kontingenten holdes på samme nivå som tidligere.

Vedtak:

Forslag om uendret kontingent ble godkjent.

Sak 8: Valg av nye styremedlemmer

Liste over verv og ansvarsområder som SBF ønsker å dekke var del av møteinnkallingen. Kandidater som har sagt seg villig til å påta seg oppgaver og verv fra listen ble valgt. Det var ingen motforslag eller innsigelser til disse.

Formann:  Knut Thorkaas

Kasserer : Ragnar og Kristin Skjølingstad
Sekretær  i møter: Ingen kandidat, ble bestemt av vi lar denne oppgave gå på rundgang sammen med posthenting osv.
Material forvalter :Matthias Tristl
Web redaktør : Helge Opgård
Ansvarlig teknisk ( web, webcam osv): Knut Braut
Ansvarlig regatta trening og annen trening,: Geir Henanger og Alex Buch 
Ansvarlig sosialt: Her fikk vi ikke noen, vi får jobbe med saken.
Ansvarlig klubbhus: Geir Henanger

Geir følger opp klubbhuset . Det er ønske om en selvstendig arbeids gruppe med flere involverte dersom søknad blir godkjent.

Ansvarlig Wave: Jørgen Michaelsen
Ansvarlig Regatta: Geir Henanger og Alex Buch 
Ansvarlig nybegynner kurs : Jørgen Michaelsen
Presseansvarlig, følge opp og sende pressemeldinger når noe skjer/ har skjedd. : ingen kandidat
Deltaker Sola idrettsråd: Geir Henanger
Deltaker Rogaland idretts krets. : Geir Henanger
Deltaker Rogaland seilkrets: Knut Thorkaas ( her kan godt andre delta eller overta om ønske) Sponsor og Tilskudd ansvarlig. : Knut Thorkaas

Det er for øvrig kommet mail fra medlemmer som sier seg villig til å ta del i arbeidsoppgaver. Disse ble ikke gjenstand for valg, men det vil
være behov for deltakelse i arbeidsgrupper i året som kommer.

 

Sak 9: Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

Sak 10: Hva vil SBF være

Det ble en generell diskusjon om SBFs aktivitet or rolle. Vi skal skape aktivitet på vannet, vi ønsker rom for alle, men med fokus på bredden, godt miljø, legge til rette for nye grupper f.eks. inaktive. Det viktig med et samlingssted der også beslektede aktiviteter, f.eks. mountainboarding kan senke terskelen for å delta. Det er viktig at så mange ønsker å ta tak i oppgavene og mulighetene som ligger foran oss. Framfor alt, det skal være gøy å ta del i både aktiviteter og styring av klubben.

Møtet ble avsluttet med inspirerende Windsurfingfilm.

 

Legg igjen en kommentar