Vedtekter

Vedtekter for Sola Brettseilerforening

Lov for Sola Brettseilerforening stiftet 02.10.84. Vedtatt på generalforsamling 07.11.84. Godkjent av Rogaland Idrettskrets desember 1984. jfr. NIFs lov § 3. Opptatt som medlem i Norges Seilforbund 09.01.85. Forandring årsmøte 01.11.88.

§ 1 FORMÅL

Foreningens formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme brettseiling i sunne former.

§ 2 TILSETTING Foreningen er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets og Norges Seilforbund. Foreningen er undergitt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser fra disse forbund. Foreningen har sete i Sola Kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.
§ 3 MEDLEMSKAP
Enhver som innordner seg foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis fullt navn, fødselsår, bopel. yrke og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. En søker kan ikke tas opp hvis forpliktelser til annet lag ikke er oppfylt (jfr. Norges Idrettsforbunds lov § 39). Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 16 år pr. 1 januar, vært tilsluttet foreningen i minst 1 måned og ha sitt forhold til foreningen i orden. Et medlem kan ikke representere andre foreninger som er tilsluttet Norges Seilforbund. Utmeldelse må skje skriftlig til styret. Alle medlemmer plikter med respekt for sjøvettreglene og ved sitt eksempel å arbeide for sikkerhet på sjøen. Andre medlemsforpliktelser: 1. Møte på de møter det innkalles til. 2. Assistere under regattaer og arrangementer. 3. Ta del i dugnadsjobber foreningen påtar seg. 4. Utføre pålagte vakt/opprydningsoppdrag ved Strand Hotellet.
§ 4 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av Årsmøtet og betales forskuddsvis Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent. Medlemmer som pr. 30 juli skylder kontingent eller avgifter til foreningen, mister sine rettigheter og kan av styret etter forutgående varsel strykes av medlemsregisteret. Er et medlem strøket, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret kan etter søknad, sette ned eller frafalle kontingent og avgifter til foreningen ved sykdom, skolegang, militærtjeneste, arbeidsløshet eller andre relevante grunner.
§ 5 ÅRSMØTE
Foreningens høyeste myndighet er årsmøte som holdes hvert år i november måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte tiL medlemmene eller ved kunngjøring i pressen Forslag som ønskes behandlet skal være mottatt av styret senest 2 uker før årsmøtet Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Vedtak fattes med simpelt flertall. Vedtak må være i samsvar med overordnet idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser. § 6 ÅRSMØTE SKAL: 1.Velge dirigent og referent. 2. Godkjenne innkallelse og dagsorden. 3. Behandle årsmelding 4. Behandle revidert regnskap. 5. Behandle innkomne forslag og saker. 6. Fastsette kontingent 7. Vedta budsjett. 8. Velge de av følgende tillitmenn som er på valg, for 2 år: a) Formann b) Sekretær c) Kasserer d) Regattasjef e) Materia1forvalter t) Båtansvarlig g) Sosia1sjef h) Presse/markedskontakt i) Trening- instruksjonsleder J) Repesentant Surfgruppe Medlemmer av styret er ikke valgbare til samme funksjon innen styret mer enn 2 ganger på rad. 9. Velge følgende tillitsmenn for i år: a) Revisor b) 2 medlemmer til valgkomiteen som forøvrig består av sittende styreformann og de 2 siste avgåtte formenn. c) 3 medlemmer til Regattakomiteen. d) 3 medlemmer til Båtkomiteen. e) 3 medlemmer til Trenings- og instruksjonskomiteen. f) Representant til idrettens kontaktutvalg i kommunen. g) Representant til Norges Seilforbund seilting. Medlemmene i styret velger i sin midte nestformann i styret. Valgbare er alle stemmeberettige medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn ha]vparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved i avstemming, må alle-for å anses valgt-ha mer enn halvparten av stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettige medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måtte som ordinær årsmøte og innkalies av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen
§ 8 STYRET
Foreningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette vedtak og bestemmelser beluttet på årsmøtet eller i de organisasjoner som foreningen er tilsluttet. 2. Forestå den daglige ledelse, representere utad og utøve den faglige myndighet som er tillagt foreningen. 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/enkeltpersoner til å ivareta særlige oppgaver etter oppdrag fra årsmøtet eller som styret selv finner påkrevd, samt utarbeide instruks og retningslinjer fordisse 4. Etter evne søke å løse foreningens oppgaver ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og p
å annen måte ivareta foreningens og med]emmenes interesse. Styret holder møte når formannen ønsker det eller når et flertall av styrets medlemmer forlanger det. Et styremøte er beslutningsdyktiq når minst 5 deltagere er tilstede. Alle vedtak i styret krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannens stemme utslaget.
§ 9 STYRETS ARBEID
1. Formannen har den daglige ledelse av foreningen. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og foreningens møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal ~åse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt. . Formannen må sammen med kassereren og revisor sende inn oppgaver over foreningens medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser. 2. Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær. 3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skaJ i samråd med formannen føre foreningens korrespondanse. Han skal dessuten være foreningens arkivar. 4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gje]dende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. 5. Revisor skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revis jons bestemmelser.
§ 10 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslag om det på forhånd er satt på sakslisten som er tilstillet medlemmene m]nst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøtet 6 måneder senere, og for at foreningen skal oppløses, må vedtaket gjentas her med minst 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag/foreninger med samme formål anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i den forbindelse, treffes i samsvar med denne lov §11 om endringer. I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av dette.
§ 11 LOVENDRING
Endring av denne lov kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blandt de fremmøtte stemmeberettigede. Lovendringen må godkjennes av Norges Idrettsforbund.