Lov for Sola Brett og Vannsport Forening stiftet 02.10.1984 under navnet Sola Brettseilerforening. Loven ble vedtatt på generalforsamling 07.11.84. Godkjent av Rogaland Idrettskrets desember 1984. jfr. NIFs lov § 3. Opptatt som medlem i Norges Seilforbund 09.01.1985. Vedtektene har blitt forandret og oppdatert på årsmøte 01.11.1988 og 16.06.2020. Navneendring fra Sola Brettseilerforening med vedtektsendringer sist vedtatt på årsmøte 04.03.2024.

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland Idrettskrets, hører hjemme i Sola

kommune, og er medlem av Sola idrettsråd.

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i

NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes,

skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg.

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til

idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som

eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen

innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk

og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i

idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på

inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en

frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om

klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken.

Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes

innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker

etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre

vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til

idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt

når klagesaken er avgjort.

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd

med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse

i idrettslagets aktivitetstilbud.

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte i

overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av

mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen

gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved

beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas.

Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er

valgt/oppnevnt.

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt

årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må

være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én

valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person

skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte

eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke

stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og

medlemskap i laget.

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av

styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme

konkurranse.

(5) Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets

representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor

komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6) Talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget

eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre

tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller

oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan

sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller

oppnevnt.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis

dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk

interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget

eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med

vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning.

Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik

avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før

ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller

ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd

representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller

oppnevnt.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis

dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i

sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å

svekke tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i

saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som

vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse

er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i

idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommende

sitt standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer,

kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre

organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende

medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende

inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og

delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det,

skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til

vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte

forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne

kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i

forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge

regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget

følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor

uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal

velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov §

2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av daglig leder alene.

Underslagforsikring skal være tegnet for den/dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger,

skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være

realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det

vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom

idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal

opplyses i note til årsoppgjøret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år i februar måned og senest

innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets

internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort

tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til

styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med

forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan

behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som

minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er

oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3

av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det

kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til

å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.

b) Ett styremedlem og ett varamedlem.

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) To revisorer (en hvis valg av ekstern revisor).

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan

møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder

det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer

enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne

avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres

valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers

varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og

andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på

idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av

innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være

gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til

minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket

eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig

innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom

årsmøtene.

(2) Styret skal bl.a.:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak

som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en

tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

mandat/instruks for disse.

d) Representere idrettslaget utad.

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer

forlanger det.

§ 19 Grupper og komiteer

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av

valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets

organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på

årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi

hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste

frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

c) Det årlige møtet skal:

i. Behandle regnskap.

ii. Behandle gruppens årsberetning.

iii. Fastsette budsjett.

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets

godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og

dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha

vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av

idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til

de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå

motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av

NIFs regelverk eller lovnorm.

(5) Alle lovendringer må sendes til idrettskretsen for godkjenning.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For

at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med

bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter

avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal

sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av

saken.