Husk møte hos fylkesmiljøvern avdelingen 19/9-12 kl 16:00

Oppdraget med â utgreía problemstillinga omkring forstyrring av fugleliv, varti 2011 tíldelt Norsk
instítutt for naturforskning (NINA). Síktemâlet med arbeidet har vore tre-deltz

1. Samanstílle eksisterande kunnskap om emnet (lítteraturstudie)

2. Relatera litteraturstudiet til lokale høve.

3. Avdekka manglande kunnskap og førebu eit oppfylgíngsstudie/overvaking.

NINA har no levert rapport for pkt. 1 ovanfor (sjä vedlegg).

Der vil NINA presentere eit sarnandrag av rapporten,
samt planar for oppfplgìng (pkt. 2 og 3 ovanfor). Det vert sjølvsagt høve til  spørsmål og innspel.

Har du en mening om saken bør du møte opp i og benytte muligheten til å stille spørsmål og komme med innspill.

Det hjelper i alle fall ikke å sitte hjemme og klage samme hvor dårlig erfaring og liten tiltro vi har til Fm.

Norges seilforbund følger med på hva som skjer og vil kreve å bli tatt med som part i saken, men vi lokalt må møte opp og fronte dette.

Legg igjen en kommentar