Forfatterarkiv: Knut Thorkaas

30 års jubileums fest Sola brettseilerforening

SBF har blitt 30 år, dette skal vi feire fredag 21 November, vi ønsker både dagens og tidligere medlemmer velkommen til en kjekk kveld.

Program for festen.

 • Dørene åpnes Kl.18:45
 • Sola brettseilerforening jubileums film med blanding av bilder og video vises hele kvelden på veggene.
 • Vellkomst drikk
 • Velkommen til festen, v formann.
 • Middag
 • Kåsseri v Knut B.
 • Dessert
 • Ordfører/ idrettsrådgiver Sola kommune sier noen ord om hvordan de ser på klubbhus søknaden og prosessen som nå pågår.
 • Noen ord om fremtids planer for SBF. slik styret ser det,med Klubbhus og de muligheter dette åpner for.
 • Kaffe og Kake
 • Spørmål,innspill og diskusjon i fra salen rundt fremtiden til SBF (når alle har fått hentet kaffe og kake).
 • Visning av siste nytt innen brett og seil.
 • Konkurranse med premier (info kommer senere, men windsurfer outfit 70/80 tall, eldste brett/ seil, SBF Quiz er stikkord her)

(Endringer I program kan komme da det jobbes med dette helt frem til festen)


Registrering og påmelding skjer kun via link lagt ut her og på FB.
Påmelding er for dagens og tidligere medlemmer etter følgende regler.

Kjekt om du tar med den bedre halvdel.

Festlokalet har begrensninger i forhold til antall deltakere vet du at du skal delta så meld deg på med en gang for å være sikker på å bli med på tidenes beste windsurfer jubileums fest..
Etter 31 oktober er det få eller ingen ledige plasser dette pga. at hotellet da må ha ca. antall i forhold til hvor mange vi blir.

Det er en liten påmeldings avgift for å sikre at de som melder seg på kommer.
Alle medlemmer i SBF i dag eller tidligere medlemmer som har hatt verv for SBF eks. styreverv, regatta ledelse osv. Påmeldings avgifte kr 150,- tar du med følge/ den bedre halvdel betaler du og registrere to ganger til sammen kr 300,- adr. til påmelding:
https://www.deltager.no/30_ars_jubileum_sbf_21112014

Er du tidligere medlem uten å ha hatt noe verv, har du to muligheter enten så melder du deg på adr: https://www.deltager.no/30_ars_jubileum_sbf01_21112014 og betaler kr 650 for deg og eventuelt kr 650 for den bedre halvdel til sammen kr 1300,-
Alternativt så melder du deg inn i SBF på ny og betaler kr 150,- for deg og kr 150 for følge via adr som ligger i avsnitt ovenfor.( anbefales og klart rimeligst)

Mer info kommer fortløpende og det vil bli jobbet med festen helt frem til dagen.
Men dette vil bli tidenes 30 års jubileum for SBF og eneste mulighet til å delta, god mat i trivelige lokaler mye brettprat, bilder, film, mimring, men også planer for fremtiden.

Spre info. til alle dagens og tidligere medlemmer.
Har du bilder,film, video med brettseiling og SBF som du som vi kan bruke på festen ta kontakt med styret.
Sitter du på gamle seil og brett som kan brukes til pynt den kvelden, ta kontakt med styret.
Ønsker du å bidra i festkomitéen .. ja ta kontakt med styret.

 

Møte referat Årsmøte

 

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Styrets formann ønsket velkommen. Innkallingen er annonsert på SBFs hjemmesider, men innkalling på mail var sendt ut med kort varsel. Ingen hadde noe innsigelser til dette.

Vedtak: Årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.

Styrets formann foreslo seg selv som møteleder og Ragnar Skjølingstad som referent.

Vedtak:

Knut Thorkaas ble valgt som møteleder.

Ragnar Skjølingstad ble valgt som referent.

Sak 3: Årsmelding.

Årsmeldingen ble gjennomgått som følger:

Medlemmer

Antall betalende medlemmer i 2013 er 89. Omtrent en halvering fra 2012 som var en halvering fra antallet årene før. Formann forklarte årsaker, administrativ oppfølging, samt en utfordrende og turbulent styresituasjon generelt i året 2013.

Rekruttering

Nybegynnerutstyr

Gammelt skal selges og nytt skal anskaffes.

SBF har to følgebåter som skal selges.

Kurs:

Det har vært god oppslutning om nybegynnerkurs i regi av SBF. Dette bidrar vesentlig til klubbens økonomi.

Juniorgruppen

Juniorgruppen har ikke fungert i 2013. Noen har sluttet uten at det kommer nye til. Foreldreinnsats er viktig for at dette skal fungere. I 2014 vil SBF fokusere på å få en fungerende juniorgruppe.

Regatta

Klubben har arrangert vellykket norgescup i Formula. Slalom og wave regattaer ble avlyst pga. vær.

Klubbhus

Det har vært jobbet med saken i forhold til Sola kommune. Siste søknad ble avslått med løfte om nytt forslag fra kommunen. Slikt forslag har ikke kommet ennå, men arbeidet fortsetter i 2014.

Båter

SBF har to følgebåter. En Rib med 40 hk påhenger pluss n liten jolle. Det har vært utfordringer med feil og reparasjoner av 40 hesteren. Påhengeren til jolla ble stjålet etter innbrudd på naustet.

Styre

2013 har vært et turbulent år, og uforutsette hendelser har medført at ikke alle styrets oppgaver har vært ivaretatt optimalt.

Økonomi.

Klubben har god økonomi. Det ble ikke utarbeidet godkjent regnskap i 2012. Dette er en forutsetning for å kunne søke om offentlig støtte av ulik art.

Det var ingen spørsmål/kommentarer til årsberetningen.

Vedtak:

Årsberetning for SBF godkjennes.

Sak 4: Regnskap

Regnskap for 2013 er utarbeidet og ble framlagt på møtet og gjennomgått punkt for punkt av møteleder. Foreløpig regnskap viser et overskudd på 16093.

R
egnskapet er ikke revidert, dette vil bli gjort så fort som mulig.

Det ble stilt spørsmål om noen enkelt poster, leie av naust og betaling av drivstoff. Leie er ikke betalt de siste to år. Ubetalt leie er budsjettert for 2014. Drivstoffkostnader er lagt ut av enkeltmedlemmer og skal også dekkes på 2014.

Vedtak:

Årsregnskapet må revideres før godkjenning.

Sak 5: Budsjett.

Budsjettet ble gjennomgått punkt for punkt av møteleder. Det er budsjettert med et underskudd på ca 20000 kr for 2014. Underskuddet er forsvarlig ettersom klubben har som formål å stimulere aktivitet og har midler til det.

Vedtak:

Busjettet ble godkjent uten innsigelser.

Sak 6: Årsplan for 2014.

Møteleder gikk gjennom årsplan som inneholder tidfesting av treninger, samt offisielle- og lokale regattaer i tillegg til andre arrangement som klubben planlegger å gjennomføre i 2014.

Klubben er 30 år i 2014. Dette bør markeres. Planen er et arrangement der tidligere medlemmer inviteres, og muligens utstyr fra de tidlige årene blir vist fram.

Vedtak:

Årsplan ble godkjent.

Sak 7: Fastsettelse av kontingent

Møteleder foreslår at kontingenten holdes på samme nivå som tidligere.

Vedtak:

Forslag om uendret kontingent ble godkjent.

Sak 8: Valg av nye styremedlemmer

Liste over verv og ansvarsområder som SBF ønsker å dekke var del av møteinnkallingen. Kandidater som har sagt seg villig til å påta seg oppgaver og verv fra listen ble valgt. Det var ingen motforslag eller innsigelser til disse.

Formann:  Knut Thorkaas

Kasserer : Ragnar og Kristin Skjølingstad
Sekretær  i møter: Ingen kandidat, ble bestemt av vi lar denne oppgave gå på rundgang sammen med posthenting osv.
Material forvalter :Matthias Tristl
Web redaktør : Helge Opgård
Ansvarlig teknisk ( web, webcam osv): Knut Braut
Ansvarlig regatta trening og annen trening,: Geir Henanger og Alex Buch 
Ansvarlig sosialt: Her fikk vi ikke noen, vi får jobbe med saken.
Ansvarlig klubbhus: Geir Henanger

Geir følger opp klubbhuset . Det er ønske om en selvstendig arbeids gruppe med flere involverte dersom søknad blir godkjent.

Ansvarlig Wave: Jørgen Michaelsen
Ansvarlig Regatta: Geir Henanger og Alex Buch 
Ansvarlig nybegynner kurs : Jørgen Michaelsen
Presseansvarlig, følge opp og sende pressemeldinger når noe skjer/ har skjedd. : ingen kandidat
Deltaker Sola idrettsråd: Geir Henanger
Deltaker Rogaland idretts krets. : Geir Henanger
Deltaker Rogaland seilkrets: Knut Thorkaas ( her kan godt andre delta eller overta om ønske) Sponsor og Tilskudd ansvarlig. : Knut Thorkaas

Det er for øvrig kommet mail fra medlemmer som sier seg villig til å ta del i arbeidsoppgaver. Disse ble ikke gjenstand for valg, men det vil
være behov for deltakelse i arbeidsgrupper i året som kommer.

 

Sak 9: Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

Sak 10: Hva vil SBF være

Det ble en generell diskusjon om SBFs aktivitet or rolle. Vi skal skape aktivitet på vannet, vi ønsker rom for alle, men med fokus på bredden, godt miljø, legge til rette for nye grupper f.eks. inaktive. Det viktig med et samlingssted der også beslektede aktiviteter, f.eks. mountainboarding kan senke terskelen for å delta. Det er viktig at så mange ønsker å ta tak i oppgavene og mulighetene som ligger foran oss. Framfor alt, det skal være gøy å ta del i både aktiviteter og styring av klubben.

Møtet ble avsluttet med inspirerende Windsurfingfilm.